محصولات

1.دستگاه­های تزریق مواد شیمیایی

2.مشعل های سوزان و احتراق

2.1 . مشعل سوزان

2.1.1 . مشعل سوزان سونیک

2.1.1.1 . مشعل سونیک چند شاخه

2.1.1.2 . مشعل سونیک تک  شاخه

2.1.2 . مشعل سوزان بی دود شده با سیستم کمکی

2.1.2.1 . مشعل سوزان بی دود شده به کمک بخار آب

2.1.2.2 .  مشعل سوزان بی دود شده به کمک هوا

2.1.2.3 . مشعل سوزان بی دود شده به کمک گاز

2.1.3 . مشعل سوزان بی دود شده بدون سیستم کمکی

2.1.4 . مشعل سوزان محصور شده

2.1.5 . تکنولوژی CFD

2.2 . زباله سوز و اکسید کننده حرارتی

2.3 . مشعل صنعتی (برنر)

3.تجهیزات فرایندی

3.1 . دستگاه نمک زدا

3.2 . دستگاه نم زدا

3.3 . توزیع کننده تست و تولید نفت

3.4 . نازل تزریق

3.5 . درب بازدید ایمنی

4.همزن­ها

4.1 . همزن متحرک

4.1.1 . اجیتیتور

4.2 . همزن ثابت

5.دستگاه­های آب صنعتی

5.1 . دستگاه آب صنعتی

5.2 . دستگاه فاضلاب بهداشتی

5.3 . سیستم های جدا ساز نفت از آب

6.فیلتر و تفکیک کننده­ها

6.1 . آمین فیلتر

6.2 . صافی ( استرینر)

6.3 . تفکیک کننده چند فازی

6.4 . کوالسر

6.5 . نشت بند گاز خشک

7.مخازن تحت فشار

7.1 . دستگاه فرستنده و گیرنده توپک

7.2 . مخزن تحت فشار