مشعل های سوزان محصور شده

شرکت تهران جوان به عنوان ارائه دهنده مشعل های زمینی محصور شده فاقد آلایندگی و کارآمد شناخته می شود. این مشعل ها آلودگی صوتی، دود و تشعشعات را تا حد بالایی حذف نموده و در عین حال از عمر بالای تیپ مشعل برخوردار می باشند. بسیاری از سیستم های مشعل سوزان محصور شده شرکت تهران جوان مجهز به سوزاننده های کارآمدی با صفحات پره ای جهت کننترل آلایندگی و حصار باد بخصوص جهت توزیع یکنواخت باد هستند. فرآیند کاهش NOx و شعله غیر قابل مشاهده ی مشعل های سوزان محصور شده زمینی و اکسید کننده های حرارتی شرکت تهران جوان ، موجب گردیده است که این دو تکنولوژی به پر متقاضی ترین سیستم های مشعل سوزان محصور شده زمینی در صنعت تبدیل شوند.