تفکیک کننده چند فازی

تفکیک کننده های چند فازی معمولا اولین و جامع ترین تجهیزات صنایع بالا دستی بوده ، که صنایع پائین دستی کاملا به عملکرد مناسب آن ها وابسته می باشد.

با سرمایه دانش و تجربه ارزشمند به دست آمده طی سالها فعالیت در این صنعت ، تهران جوان ارائه دهنده تفکیک کننده های زیر می باشد:

  • Free water K.O. Drum
  • Inlet separator
  • Test separator
  • W.O.SEP
  • K.O.D
  • Degasser