دستگاه نم زدا

در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ، گازهای طبیعی با مقدار قابل توجهی آب استخراج می شوند که باعث خوردگی و انسداد خط لوله انتقال هستند . آب موجود می تواند مشکلات زیادی را برای فرآیندها و تجهیزات پایین دستی شود ، لذا برای رفع این مشکل ، از سیستم نم زدا گازهای طبیعی استفاده می شود که بهترین روش، نم زدایی به وسیله گلایکول است که در صنایع بسیار کارآمد می باشد.

کارشناسان تهران جوان قادر به طراحی ، ساخت و مونتاژ سیستم های به روز نم زدا (TEG) می باشد.