فیلتر و تفکیک کننده

تهران جوان ارائه دهنده طیف وسیعی از سیستم های فیلتراسیون و تفکیک ، مطابق با مشخصات فنی کارفرما و شرایط سایت می باشد.

سیستم های ارائه شده توسط شرکت تهران جوان عبارتند از: