آمین فیلتر

تهران جوان از پودر و گرانول کربن فعال (PAC &GAC) برای مصارف مختلف صنعتی استفاده می نماید. بر همین اساس، سیستم مهندسی و تجمیع شده ای را معرفی می کند که امکان تصفیه و حفظ محلول آمین را فراهم و در عین حال هزینه های ناشی از حذف گازهای اسیدی را کاهش می دهد.

این شرکت قابلیت ارائه سیستم تصفیه آمین برای  MEA, DEA, MDEA و تعداد فزآینده ای از محلول های تخصصی را دارا می باشد.

مزایای آمین فیلتر عبارتند از:

  • افزایش کارآیی جداسازی آمین و کیفیت محصول
  • کاهش هزینه های فرآیندی
  • افزایش پایداری واحد فرآیندی
  • تضمین تطابق با شرایط زیست محیطی